Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Γεώργιος Τσιάμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη βιο-φυτοφαρμάκων και – ζιζανιοκτόνων για βιώσιμη γεωργική παραγωγή (Biopesticides)» (81707- Ε.Υ. Γ. Τσιάμης) (27/08/2021)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 776 / 28-07-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 1 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη βιο-φυτοφαρμάκων και -ζιζανιοκτόνων για βιώσιμη γεωργική παραγωγή», που  συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε. Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, «Ορίζοντας 2020», και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο PRIMA., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον/ Τσιάμη Γεώργιο Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/09/2021

Γεώργιος Τσιάμης Γεώργιος Τσιάμης Γεώργιος Τσιάμης Γεώργιος Τσιάμης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει