Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Αθανάσιος Λάνταβος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μεμβράνες συσκευασίας τροφίμων με ελεγχόμενη αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση» (81701– Ε.Υ.: Α. Λάνταβος) (01/10/2021)

Έχει λήξει 1 μήνα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 783/30-09-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  μίας (1)  ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ««[AntiMicrOxiPack] Μεμβράνες συσκευασίας τροφίμων με ελεγχόμενη αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ‐ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 ‐ 2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον  Αθανάσιο Λάνταβο, Καθηγητή   του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων  του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 16/10/2021

Λάνταβος Αθανάσιος Λάνταβος Αθανάσιος Λάνταβος Αθανάσιος Λάνταβος Αθανάσιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει