Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Παύλος Αβραμίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη Οδηγιών, Πρωτοκόλλου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μονάδων Υδατοκαλλιεργειών-Εφαρμογή Μοντέλου Περιβαλλοντικής Προσομοίωσης -Εκτίμηση Περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο θαλάσσιο οικοσύστημα-Πιλοτική Εφαρμογή» (81676– Ε.Υ.: Π. Αβραμίδης) (22/07/2021)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 775/21-07-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Ανάπτυξη Οδηγιών, Πρωτοκόλλου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μονάδων Υδατοκαλλιεργειών-Εφαρμογή Μοντέλου Περιβαλλοντικής Προσομοίωσης -Εκτίμηση Περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο θαλάσσιο οικοσύστημα-Πιλοτική Εφαρμογή”, που χρηματοδοτείται από την Ελληνική Οργάνωση Παράγωγων Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Παύλο Αβραμίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 06/08/2021

Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει