Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «νάπτυξη Οδηγιών, Πρωτοκόλλου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μονάδων Υδατοκαλλιεργειών – Εφαρμογή Μοντέλου Περιβαλλοντικής Προσομοίωσης – Εκτίμηση Περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο θαλάσσιο οικοσύστημα – Πιλοτική Εφαρμογή» (81676– Ε.Υ.: Π. Αβραμίδης) (16/09/2021)

Έχει λήξει 52 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 75765/22.07.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη Οδηγιών, Πρωτοκόλλου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μονάδων Υδατοκαλλιεργειών – Εφαρμογή Μοντέλου Περιβαλλοντικής  Προσομοίωσης – Εκτίμηση Περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο θαλάσσιο οικοσύστημα – Πιλοτική Εφαρμογή»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Π. Αβραμίδη ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει