Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ XOΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Νανο-οχήματα αντιφλεγμονωδών miRNA ως θεραπευτική στρατηγική για Eγκεφαλικό» (81665 Ε.Υ.: Σ. Αντιμησιάρη) (21/06/2022)

Έχει λήξει 1 μήνα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 819/21-06-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Νανο-οχήματα αντιφλεγμονωδών miRNA ως θεραπευτική στρατηγική για Eγκεφαλικό»,που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς(ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο   της Δράσης «“ERANETs 2021 Α”  ‐  Ευρωπαϊκή  Ε&Τ  Συνεργασία  ‐  Πράξη  Επιχορήγησης  Ελληνικών  Φορέων  που  συμμετειχαν επιτυχώς  σε  Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων  των Ευρωπαϊκών  Δικτύων  ERANETs»  του  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Σοφία Αντιμησιάρη, Καθηγήτρια του Τμήματος  Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών., σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6&7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 06/07/2022

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει