Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Νανο-οχήματα αντιφλεγμονωδών miRNA ως θεραπευτική στρατηγική για Eγκεφαλικό» (81665 Ε.Υ.: Σ. Αντιμησιάρη) (06/07/2022)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 821/05-07-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αντιφλεγμονώδεις νανοκάψουλες μικροRNA ως θεραπευτική στρατηγική κατά του Εγκεφαλικού», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς(ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «“ERANETs 2021Α” ‐ Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία ‐ Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Σοφία Αντιμησιάρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/07/2022

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει