Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CELLHET: Understanding the human bone marrow heterogeneity at the single cell level» (81595 – Ε.Υ.: Δ. Καραμήτρος) (28/07/2021)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 775 / 21-07-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο τίτλο  «Understanding the human bone marrow heterogeneity at the single cell level – CellHet,», που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το ΕΛΙΔΕΚ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Καραμήτρο, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/08/2021

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει