Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Tuning the prOPerties of CuZn-based nanostructured CATalysts for fuel cell Applications (TOPCAT)» (81506 Ε.Υ.: Ι. Παπαβασιλείου) (26/10/2021)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 786/19-10-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Tuning the prOPerties of CuZn-based nanostructured CATalysts for fuel cell applications (TOPCAT)», που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Ιωάννα Παπαβασιλείου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 10/11/2021

Παπαβασιλείου Ιωάννα Παπαβασιλείου Ιωάννα Παπαβασιλείου Ιωάννα Παπαβασιλείου Ιωάννα
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει