Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Γεώργιος Κατσέλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ» (ECOAOOS)» (81485 Ε.Υ.: Γ. Κατσέλης) (06/04/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 809/05-04-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «EΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ»  (ECOAOOS)», που χρηματοδοτείται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Καθηγητή του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/04/2022

Κατσέλης Γεώργιος Κατσέλης Γεώργιος Κατσέλης Γεώργιος Κατσέλης Γεώργιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει