Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ιωάννης Θεοδώρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση – ανάκαμψη – υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους (ΠΙΝΝΑ) PINNA NOBILIS» (81475 Ε.Υ.: Ι. Θεοδώρου) (01/07/2022)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 820/28-06-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μιας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «KAINOTOMEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ‐ΑΝΑΚΑΜΨΗ‐ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ   THΣ   ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΤΟΥ   ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ   ΕΙΔΟΥΣ (ΠΙΝΝΑ) PINNA NOBILIS», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενη στη γνώση αλιείας», Μέτρο 6.1.16, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Ι. Θεοδώρου του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/07/2022

Ιωάννης Θεοδώρου Ιωάννης Θεοδώρου Ιωάννης Θεοδώρου Ιωάννης Θεοδώρου
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει