Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ζωή Χριστοφόρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ” (81463- Ε.Υ.: Ζ. Χριστοφόρου) (08/07/2021)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 772 / 30-06-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», που χρηματοδοτείται από την OTEAcademy με Επιστημονική Υπεύθυνη την Ζωή Χριστοφόρου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/07/2021

Χριστοφόρου Ζωή Χριστοφόρου Ζωή Χριστοφόρου Ζωή Χριστοφόρου Ζωή
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει