Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Κωνσταντίνος Τσερπές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «TORNADO – innovaTive disbOnd aRrest features for loNg thermoplAstic welDed jOints» (81455– Ε.Υ.: Κ. Τσερπές) (23/07/2021)

Έχει λήξει 12 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 775/21-07-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μιας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TORNADOinnovaTive disbOnd aRrest features for loNg thermoplAstic welDed jOints», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «H2020», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Τσερπέ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 23/08/2021

Τσερπές Κωνσταντίνος Τσερπές Κωνσταντίνος Τσερπές Κωνσταντίνος Τσερπές Κωνσταντίνος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει