Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Δημήτριος Τσώλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «GLASS: SinGle Sine-on e-GovernAnce paradigm based on distributed file exchange network for Security, transparency, cost effectiveness and truSt » (81454- Ε.Υ. Δ. Τσώλης) (16/03/2021)

Έχει λήξει 2 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 757 / 10-03-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίας  [ 1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο « GLASS: SinGle Sine-on e-GovernAnce paradigm based on distributed file exchange network for Security, transparency, cost effectiveness and truSt » , Ευρωπαική Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «H2020» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δημήτριο Τσώλη Επίκουρο Καθηγητή  του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 31/03/2021


Για να δείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης πατήστε εδώ.

Τσώλης Δημήτριος Τσώλης Δημήτριος Τσώλης Δημήτριος Τσώλης Δημήτριος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει