Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Ιωάννης Τσαμόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «YIELD ‐ Horizon 2020 “Υλικά με τάση διαρροής πέραν του ρευστού Bingham ‐ μείωση του χάσματος στην μοντελοποίηση πραγματικών υλικών με τάση διαρροής» (81449 Ε.Υ.: Ι. Τσαμόπουλος) (08/12/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 892(O)/06-12-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [3] συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «YIELD ‐ Horizon 2020 “Υλικά με τάση διαρροής πέραν του ρευστού Bingham ‐ μείωση του χάσματος στην μοντελοποίηση πραγματικών υλικών με τάση διαρροής», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «HORIZON 2020»  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ιωάννη Τσαμόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/12/2023

Τσαμόπουλος Ιωάννης Τσαμόπουλος Ιωάννης Τσαμόπουλος Ιωάννης Τσαμόπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει