Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Κυπραίος Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στην Φαρμακολογία των λιποπρωτεινών» (81428- Ε.Υ. Κ. Κυπραίος) (05/04/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ.  809/05-04-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στην Φαρμακολογία των Λιποπρωτεϊνών», που χρηματοδοτείται από διάφορους ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κυριάκο Κυπραίο, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 20/04/2022

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει