Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Αρχόντω Τερζή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό (PLan‐V)» (81352 Ε.Υ.: Α. Τερζή) (25/05/2022)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 815/24-05-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  ΜΙΑΣ (1) συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό (PLan‐V)» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Ερευνώ‐Δημιουργώ‐

Καινοτομώ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Αρχόντω Τερζή, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 09/06/2022

Τερζή Αρχόντω Τερζή Αρχόντω Τερζή Αρχόντω Τερζή Αρχόντω
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει