Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Παύλος Αβραμίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής και Προσδιορισμός της Τρωτότητας σε Λιμνοθαλάσσια Οικοσυστήματα μέσω της καταγραφής παλαιοπεριβαλλοντικών και παλαιοικολογικών μεταβολών. Ενίσχυση των οικοσυστημικών λειτουργιών των τρωτών σημείων του φυσικού περιβάλλοντος» (81295 Ε.Υ.: Π. Αβραμίδης) (07/04/2022)

Έχει λήξει 4 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 802/15-02-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής και Προσδιορισμός της Τρωτότητας σε Λιμνοθαλάσσια Οικοσυστήματα μέσω της καταγραφής παλαιοπεριβαλλοντικών και παλαιοικολογικών μεταβολών. Ενίσχυση των οικοσυστημικών λειτουργιών των τρωτών σημείων του φυσικού περιβάλλοντος», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Παύλο Αβραμίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26/04/2022

Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει