Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Έγκριση Πρακτικού – Πρακτικό Αξιολόγησης για τη χορήγηση Ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πλήρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό προσομοίωσης θερμικής απεικόνισης, PICTUM» (81290– Ε.Υ.: Κ. Μουστάκας)_ (18/11/2022)

Έχει λήξει 53 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 107278/01.11.2022  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση  Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Πλήρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό προσομοίωσης θερμικής απεικόνισης, PICTUM»,  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Μουστάκα ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα e-mail: rescom@upatras.gr, stagoti@upatras.gr ή σε έντυπη μορφή στη Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΛΚΕ υπόψιν κας. Μ. Αγκότη

Μουστάκας Κωνσταντίνος Μουστάκας Κωνσταντίνος Μουστάκας Κωνσταντίνος Μουστάκας Κωνσταντίνος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει