Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Γεώργιος Τσιάμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αξιοποιώντας τη μοναδική μικροβιακή ποικιλότητα της Λιμνοθάλλασας του Αιτωλικού για την κατανόηση της δομής, λειτουργίας και εξέλιξης των μικροβιακών κοινοτήτων καθώς και της αναδραστικής επίδρασής τους στον κύκλο του άνθρακα, UniquELT» (81214 Ε.Υ.: Γ. Τσιάμης) (12/10/2021)

Έχει λήξει 10 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 784/06-10-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αξιοποιώντας τη μοναδική μικροβιακή ποικιλότητα της Λιμνοθάλλασας του Αιτωλικού για την κατανόηση της δομής, λειτουργίας και εξέλιξης των μικροβιακών κοινοτήτων καθώς και της αναδραστικής επίδρασής τους στον κύκλο του άνθρακα, UniquELT», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στο πλαίσιο της πράξης «1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Τσιάμη Γεώργιο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 27/10/2021

 

Γεώργιος Τσιάμης Γεώργιος Τσιάμης Γεώργιος Τσιάμης Γεώργιος Τσιάμης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει