Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Οι ριβοδιακόπτες ως ρυθμιστές μοριακών μηχανισμών μικροβιακών λοιμώξεων και αντοχής σε αντιβιοτικά, RIBOREGULON» (81127 Ε.Υ.: K. Σταθόπουλος) (01/02/2023)

Έχει λήξει 8 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 848/01-02-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Οι ριβοδιακόπτες ως ρυθμιστές μοριακών μηχανισμών μικροβιακών λοιμώξεων και αντοχής σε αντιβιοτικά-RIBOREGULON», στο πλαίσιο της δράσης «1η Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας  που χρηματοδοτείται από το  Ελληνικό ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/02/2023

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει