Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Πέτρος Κουτσούκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ ITACA: Innovative Training Center to support 3rd cycle Advanced Educations Course to face Environmental Emergency in Azerbaijan» (81120– Ε.Υ.: Π. Κουτσούκος) (01/07/2021)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 771/23-06-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ERASMUS+ ITACA: Innovative Training Center to support 3rd cycle Advanced  Educations Course to face Environmental Emergency in Azerbaijan», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς       και       Εθνικούς       Πόρους       στο       πλαίσιο       της       πράξης/δράσης/έργου «ERASMUS+PROGRAMME» , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πέτρο Κουτσούκο, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 16/07/2021

Πέτρος Κουτσούκος Πέτρος Κουτσούκος Πέτρος Κουτσούκος Πέτρος Κουτσούκος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει