Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ψαρράς Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πολυλειτουργικότητα και Ευφυής Συμπεριφορά Υβριδικών Πολυμερικών Νανοδιηλεκτρικών – IMUSPON» (81116 – Ε.Υ. Γ. Ψαρράς) (18/06/2021)

Έχει λήξει 5 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 769 / 10-06-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [ 1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πολυλειτουργικότητα και Ευφυής Συμπεριφορά Υβριδικών Πολυμερικών Νανοδιηλεκτρικών – IMUSPON», που χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ/ΕΛΙΔΕΚ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Ψαρρά  του Τμήματος  Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Πατρών

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 03/07/2021

Γεώργιος Ψαρράς Γεώργιος Ψαρράς Γεώργιος Ψαρράς Γεώργιος Ψαρράς
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει