Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Ιωάννης Τσαμόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προτυποποίηση & Ροή Ελαστο-Ιξωδοπλαστικών Υλικών, MOFLOWMAT» (81113 Ε.Υ.: Ι. Τσαμόπουλος) (28/06/2022)

Έχει λήξει 1 χρόνο πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 820/28-06-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας [1] συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προτυποποίηση & Ροή Ελαστο-Ιξωδοπλαστικών Υλικών, MOFLOWMAT», που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης 1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Ιωάννη Τσαμόπουλο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/07/2022

Τσαμόπουλος Ιωάννης Τσαμόπουλος Ιωάννης Τσαμόπουλος Ιωάννης Τσαμόπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει