Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ιωάννης Τσαμόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προτυποποίηση & Ροή Ελαστο-Ιξωδοπλαστικών Υλικών, MOFLOWMAT» (81113- Ε.Υ. Ι.ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ) (17/09/2021)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 781 / 15-09-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας [1] συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προτυποποίηση & Ροή Ελαστο-Ιξωδοπλαστικών Υλικών, MOFLOWMAT», που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης 1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΓΓΕΤ/ΕΛΙΔΕΚ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον/την καθηγητή Ιωάννη Τσαμόπουλο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 05/10/2021

Τσαμόπουλος Ιωάννης Τσαμόπουλος Ιωάννης Τσαμόπουλος Ιωάννης Τσαμόπουλος Ιωάννης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει