Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Κωνσταντίνος Τσεκούρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Από Ποιον και προς Ποιόν: Αποτελέσματα Διάχυσης Γνώσης που σχετίζονται με την Αποτελεσματικότητα των Διαδικασιών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Μάθησης με την ύπαρξη Επιχειρήσεων Υψηλής Μεγέθυνσης και Τεχνολογικής Ετερογένειας – SPILEF» (81098 Ε.Υ.: K. Τσεκούρας) (07/02/2023)

Έχει λήξει 7 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 849/07-02-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μιας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Από Ποιον και προς Ποιόν: Αποτελέσματα Διάχυσης Γνώσης που σχετίζονται με την Αποτελεσματικότητα των Διαδικασιών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Μάθησης με την ύπαρξη Επιχειρήσεων Υψηλής Μεγέθυνσης και Τεχνολογικής Ετερογένειας – SPILEF», που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης 1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΓΓΕΤ/ΕΛΙΔΕΚ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Τσεκούρα, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 17/02/2023

Τσεκούρας Κωνσταντίνος Τσεκούρας Κωνσταντίνος Τσεκούρας Κωνσταντίνος Τσεκούρας Κωνσταντίνος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει