Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Θεόδωρος Λούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ACCELERATION – Πιθανοθεωρητική προσέγγιση για την εκτίμηση της εναπομένουσας διάρκειας ζωής δομών από σύνθετα υλικά υπό κοπωτική φόρτιση χρησιμοποιώντας δεδομένα μη καταστροφικού ελέγχου» (81083 Ε.Υ.: Θ. Λούτας) (28/03/2023)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 856/27-03-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 σύμβασης  μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ACCELERATION – Πιθανοθεωρητική προσέγγιση για την εκτίμηση της  εναπομένουσας διάρκειας ζωής δομών από σύνθετα υλικά υπό κοπωτική φόρτιση χρησιμοποιώντας δεδομένα μη καταστροφικού ελέγχου», που χρηματοδοτείται από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στο πλαίσιο της πράξης «1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λούτα Θεόδωρο του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 07/04/2023

Λούτας Θεόδωρος Λούτας Θεόδωρος Λούτας Θεόδωρος Λούτας Θεόδωρος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει