Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Διονύσης Μαντζαβίνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενεργοποίηση Οξειδωτικών με Βιοεξανθρακώματα για την Διάσπαση Μικρο‐Ρύπων Προτεραιότητας σε Πολύπλοκες Υδατικές Μήτρες: Αλληλεπιδράσεις που Καθορίζουν την Απόδοση της Επεξεργασίας» (81080 Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος) (29/03/2023)

Έχει λήξει 6 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 856/27-03-2023    Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει  τη  δημοσίευση  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [ 1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενεργοποίηση Οξειδωτικών με Βιοεξανθρακώματα για  την Διάσπαση Μικρο‐Ρύπων Προτεραιότητας  σε Πολύπλοκες Υδατικές Μήτρες: Αλληλεπιδράσεις  που  Καθορίζουν την Απόδοση  της Επεξεργασίας »,  που  χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ/ΕΛΙΔΕΚ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Διονύσιο Μαντζαβίνο του Τμήματος  Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 10/04/2023

Μαντζαβίνος Διονύσης Μαντζαβίνος Διονύσης Μαντζαβίνος Διονύσης Μαντζαβίνος Διονύσης
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει