Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Μάρκος Μαραγκός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 50 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποέργο 3 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» (81066 – Ε.Υ. Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ) (04/03/2022)

Έχει λήξει 2 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 801 / 08-02-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση πενήντα (50) υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ. Μάρκο Μαραγκό, Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 6 του ν.4559/2018, ως ακολούθως:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 21/03/2022

Επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για την υποβολή της αίτητής σας:

https://upsubmissions.upatras.gr/form

——— ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ——–

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας από ενδιαφερόμενους φοιτητές διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη του κριτηρίου της ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, διότι:

Σύμφωνα με την Προκήρυξη (παρ. 4 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ», «Απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την πρόταση» περ.3) ο/η αιτών/ούσα πρέπει να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ του Τμήματός του/της, στην οποία ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ – ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ  Η  ΕΝΕΡΓΗ ΦΟΙΤΗΣΗ του/της το ακαδ. έτος 2021-2022 καθώς ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του προγράμματος σπουδών του/της,  του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στα οποία ο/η φοιτητής/τρια ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ κατά το έτος αυτό (2020-2021).

Η επιτυχής περάτωση-εξέταση μαθημάτων δεν απαιτείται να βεβαιωθεί για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Μαραγκός Μάρκος Μαραγκός Μάρκος Μαραγκός Μάρκος Μαραγκός Μάρκος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει