Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συγκριτική μελέτη ακραίων κλιματικών δεικτών μεταξύ Κίνας και Ευρώπης/Ελλάδας, βασισμένη σε ομογενοποιημένες ημερήσιες παρατηρήσεις» (81063 Ε.Υ.: Α. Αργυρίου) (24/03/2022)

Έχει λήξει 1 χρόνο πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 807 / 22-03-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση  δύο (2) ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Συγκριτική μελέτη ακραίων κλιματικών δεικτών μεταξύ Κίνας και Ευρώπης/Ελλάδας, βασισμένη σε ομογενοποιημένες ημερήσιες παρατηρήσεις», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς (ΓΓΕΤ) Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Αργυρίου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 08/04/2022

Αργυρίου Αθανάσιος Αργυρίου Αθανάσιος Αργυρίου Αθανάσιος Αργυρίου Αθανάσιος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει