Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888

Πανίδης Θρασύβουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απαγωγή θερμότητας υψηλής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας για ηλεκτρονικές συσκευές εξαιρετικά υψηλής ισχύος με τεχνική ριπαίου ψεκασμού» (81062 Ε.Υ.: Θ. Πανίδης) (24/05/2023)

Έχει λήξει 1 χρόνο πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 864/23-05-2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απαγωγή θερμότητας υψηλής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας για ηλεκτρονικές συσκευές εξαιρετικά υψηλής ισχύος με τεχνική ριπαίου ψεκασμού (High Efficiency Heat Dissipation and Energy Conservation for Ultra-High Power Electronic Devices Based on Flashing Spray)», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομικά» (ΕΠΑνΕΚ)», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θρασύβουλο Πανίδη του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 06/06/2023

Πανίδης Θρασύβουλος Πανίδης Θρασύβουλος Πανίδης Θρασύβουλος Πανίδης Θρασύβουλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει