Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Περικλής Νταβλούρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εμβληματική δράση για την υποστήριξη εθνικού δικτύου έρευνας γενετικών καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόληψης του νεανικού αιφνίδιου θανάτου στη βάση της ιατρικής ακρίβειας-GR INHERITED NETWORK» (80943 Ε.Υ.: Π. Νταβλούρος) (29/09/2021)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 782/22-09-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση για την υποστήριξη εθνικού δικτύου έρευνας γενετικών καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόληψης του νεανικού αιφνίδιου θανάτου στη βάση της ιατρικής ακρίβειας-GR INHERITED NETWORK ΚΩΔ ΑΡΙΘΜ.2018ΣΕ01300001», που συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Περικλή  Νταβλούρο, Καθηγητή Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 14/10/2021

Νταβλούρος Περικλής Νταβλούρος Περικλής Νταβλούρος Περικλής Νταβλούρος Περικλής
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει