Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία και αξιολόγηση νέων υβριδίων κολοκυθιού με ανεκτικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες για εμπορική καλλιέργεια και διακριτικό τίτλο Squashhydr» (80871– Ε.Υ.: Γ. Καπότης) (01/09/2021)

Έχει λήξει 2 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 778 / 25-08-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία και αξιολόγηση νέων υβριδίων κολοκυθιού με ανεκτικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες για εμπορική καλλιέργεια και διακριτικό τίτλο Squashhydr», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Χρηματοδοτική ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Καπότη του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 16/09/2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει