Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Έξυπνο σύστημα αεροπονικής καλλιέργειας Αρωματικών – Φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) και Στέβιας σε πρότυπο θερμοκήπιο – GSAP» (80864 Ε.Υ.: Γ. Σαλάχας) (28/06/2022)

Έχει λήξει 4 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 820/28-06-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  [1]συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έξυπνο σύστημα αεροπονικής καλλιέργειας Αρωματικών – Φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) και Στέβιας σε πρότυπο θερμοκήπιο – GSAP», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/ έργου  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣTON ΤΟΜΕA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ”,με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σαλάχα Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας , του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 13/07/2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει