Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Ζαχαρίας Φροντιστής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   «Development and Demonstration of a Photocatalytic Process for removing Pathogens and Pharmaceuticals from wastewaters» (80801 – Ε.Υ.: Ζ. Φροντιστής) (22/09/2020)

Έχει λήξει 2 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 717/ 14-09-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη   μιας   σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Development and Demonstration of a Photocatalytic Process for removing Pathogens and Pharmaceuticals from wastewaters », που συγχρηματοδοτείται απο ΓΓΕΤ/ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της πράξης «1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ »   με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ζαχαρία Φροντιστή, Αναπληρωτή Καθηγητή  του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος  του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 07/10/2020

Ζαχαρίας Φροντιστής Ζαχαρίας Φροντιστής Ζαχαρίας Φροντιστής Ζαχαρίας Φροντιστής
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει