Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Περιορισμός των επιπτώσεων της γεωσμίνης στην αλιευτική εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών» (80674– Ε.Υ.: Κ. Κουτσικόπουλος) (31/08/2021)

Έχει λήξει 3 μήνες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 778/25-08-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Περιορισμός των επιπτώσεων της Γεωσμίνης στην αλιευτική εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Περιορισμός των επιπτώσεων της γεωσμίνης στην αλιευτική εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15/09/2021

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει