Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Πέτρος Γρουμπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δυναμική Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων βασισμένη στην Ασαφή Λογική και την Εμπειρική Νοημοσύνη» (80581– Ε.Υ.: Π. Γρουμπός) (30/09/2020)

Έχει λήξει 1 εβδομάδα πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 720/28-09-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη  1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δυναμική Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων βασισμένη στην Ασαφή Λογική και την Εμπειρική Νοημοσύνη», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης/δράσης/έργου «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με τίτλο «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο. Πέτρο Γρουμπό, Ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15/10/2020

Γρουμπός Πέτρος Γρουμπός Πέτρος Γρουμπός Πέτρος Γρουμπός Πέτρος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει