Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Παύλος Αβραμίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Περιβαλλοντική – Ιζηματολογική και Γεωχημική μελέτη ιζημάτων πυθμένα και υδάτων σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών» (80365– Ε.Υ.: Π. Αβραμίδης) (15/09/2020)

Έχει λήξει 3 εβδομάδες πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 716/10-09-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 1 συμβάσης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Περιβαλλοντική – Ιζηματολογική και Γεωχημική μελέτη ιζημάτων πυθμένα και υδάτων σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών», που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Π. Αβραμίδη, Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 30/09/2020

Αρχείο Πρόσκλησης

Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος Αβραμίδης Παύλος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει