Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)» (7207– Ε.Υ.: Ν. Αβούρης) (28/06/2022)

Έχει λήξει 53 χρόνια πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Σε συνέχεια απόφασης της αρ. 808/29-03-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, της υπ’ αριθμ. 108411/02.11.2021  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & των αρ. 18226/ 23-02-2022 και αρ. 23488/10.03.2022 Πρακτικών Αξιολόγησης για την χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)» ανακοινώνεται το Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την εξέταση της ένστασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών

Αβούρης Νικόλαος Αβούρης Νικόλαος Αβούρης Νικόλαος Αβούρης Νικόλαος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει