Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997888 (+30) 2610 996677

Νικόλαος Αβούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υποστήριξη-Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης» (7207- Ε.Υ.: Ν.Αβούρης) (02/11/2021)

Έχει λήξει 1 χρόνο πριν
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει

JOB DETAIL

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη-Τεκμηρίωση Βιβλιοθήκης», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Αβούρη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων–Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει 6 υποτροφίες χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Θέμα 8ο: Τρέχοντα Θέματα
(Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών στο παρόν θέμα είναι ομόφωνες πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες μέλος της Επιτροπής φέρει την ιδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου ή άλλως εμπλεκομένου/ενδιαφερομένου στα κάτωθι αιτήματα, οπότε η έγκριση δίδεται κατά πλειοψηφία πλην του ενδιαφερόμενου μέλους)
………………………………………………………………………………………………………………………….

31. Επί της αριθμ. 115362/19.11.2021 εισήγησης του Τμήματος Προμηθειών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, για παράταση της προθεσμίας υποβολής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής έληξε – εκ παραδρομής – κατά 24 ώρες νωρίτερα, η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά και εγκρίνει την αναδημοσίευση για ακόμα δεκαπέντε (15) ημέρες, της αριθμ. 108411/02.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 6 μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια του έργου «7207: Υποστήριξη – Τεκμηρίωση βιβλιοθήκης Β.Κ.Π.».

………….………………………………………………………………………………………………………………

NEA Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 14/12/2021

Αβούρης Νικόλαος Αβούρης Νικόλαος Αβούρης Νικόλαος Αβούρης Νικόλαος
Αυτή η πρόσκληση έχει λήξει